OMAseniori-palvelun yleiset sopimusehdot

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Terveysoperaattori Oy:n (jäljempänä Toimittaja) toimittamiin palveluihin kuluttajille.

2 Palvelun toimittaminen, tuottaminen ja käyttö

2.1 Toimitusajankohta

Toimittaja on velvollinen toimittamaan palvelun sovittuna aikana tai, jos toimitusajasta ei nimenomaisesti ole sovittu, kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä. Toimituksen edellytyksenä on kuitenkin, ettei kolmannesta osapuolesta johtuva syy estä toimitusta. Ennen Palvelun aloittamista Toimittaja asentaa Järjestelmän Asiakkaan kotiin ja toimittaa Omaisille käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla nämä pääsevät käyttämään palvelua.

2.2 Tilaajan ja Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

Tilaajan on varmistettava, että toimitusosoitteessa on palvelua varten tarvittava sähköverkko. Tilaajan tulee lisäksi järjestää Toimittajalle pääsy tarpeellisiin tiloihin sekä muutoinkin myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamiseen tai mahdollisten palveluhäiriöiden määritykseen ja korjaukseen. Toimittajalla on oikeus periä palveluun kohdistuvat maksut myös siltä ajalta, kun palvelua ei ole voitu toimittaa tai korjata Tilaajasta tai Asiakkaasta johtuvasta syystä. Tilaajan on säilytettävä ja hoidettava Järjestelmään sisältyviä laitteita huolellisesti ja Toimittajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tilaaja on vastuussa, jos laite tai sen osa vaurioituu Asiakkaan hallussa.

2.3 Palvelun tuottaminen ja muutokset palveluun

Toimittajalla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimittajalla on oikeus tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia edellyttäen, ettei sopimuksen sisältö kokonaisuutena olennaisesti muutu. Toimittajalla on myös oikeus muuttaa palvelua lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen pää- töksen perusteella, tai muusta erityisestä syystä olosuhteiden olennaisesti muututtua. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Järjestelmään, Toimittajalla on oikeus veloittaa kohtuullinen päivitysmaksu Tilaajalta. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan palveluihin vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Jos palvelun muutos aiheuttaa palvelun keskeytyksen, Toimittaja pyrkii minimoimaan tästä asiakkaalle aiheutuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin haittojen minimoimiseksi. Toimittaja ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvasta haitasta.

2.4 Järjestelmän huolto ja ylläpito

Toimittaja huolehtii Järjestelmän huoltamisesta ja ylläpidosta. Mikäli huolto tai ylläpitotöistä aiheutuu häiriötä Järjestelmän käyttä- miselle, Toimittaja pyrkii ilmoittamaan niistä hyvissä ajoin etukäteen Tilaajalle. Toimittajalla on oikeus veloittaa Tilaajan pyynnöstä tapahtuvasta laitteiden huoltokäynnistä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen käyntimaksu. Toimittaja on vastuussa Asiakkaasta riippumattomien laitevikojen korjaamisesta tai harkintansa mukaan korvaavan laitteen toimittamisesta. Toimittaja ei kuitenkaan ole Asiakasta kohtaan vastuussa vioista, jotka ovat aiheutuneet laitteelle Toimittajasta riippumattomasta syystä, kuten tulipalosta, ukkosesta tai vesivahingosta. Vikailmoitukset tehdään Toimittajan asiakaspalveluun.

2.5 Palvelun lopettaminen

Toimittajalla on oikeus perustellusta syystä lopettaa palvelun tuottaminen. Toimittajalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus ilmoittamalla tästä Tilaajalla ja Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

2.6 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot

Palvelun sisältö ja siihen sovellettavat erityisehdot on kuvattu tilaussopimuksessa.

2.7 Käyttöoikeus Järjestelmään sekä immateriaalioikeudet

Toimittaja myöntää Asiakkaalle ja Omaiselle käyttöoikeuden Toimittajan palvelusopimuksen perusteella toimittamaan Sovellukseen palvelun käyttämiseksi tilaussopimuksen mukaisesti. Järjestelmän omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat Toimittajan tai kolmannen osapuolen.

3 Vastuunrajoitus

Toimittaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu palvelun tai laitteen aiheuttamista välillisistä vahingoista, jotka ovat vian tai puutteellisuuden epäsuoraa seurausta tai muutoin vaikeasti ennakoitavia vahinkoja. Toimittaja ei takaa Palvelun keskeytyksetöntä tai kaiken kattavaa toimintaa. Palvelu ei estä onnettomuuksia eikä Toimittaja ole vastuussa niistä eikä siitä, että Omaiset saisivat aina tiedon hätätapauksista.

4 Ylivoimainen este

Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan sellaisten seikkojen vuoksi, joiden se osoittaa aiheutuneen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään ole kohtuudella voinut estää. Ylivoimaisena esteenä voidaan pitää lakkoa, saartoa, työsulkua, ukkosta, vesivahinkoa, tulipaloa tai muuta vastaavaa ylivoimaista tapahtumaa.

5 Peruuttamisoikeus

Etämyyntivälinettä käyttämällä tehdyssä sopimuksessa (esim. verkkopalvelussa) kuluttajalla on oikeus peruttaa sopimus 14 päivän sisällä sopimuksen tekemistä. Peruutuksesta on ilmoitettava kirjallisesti Toimittajan asiakaspalveluun.

6 Sovellettava lainsäädäntö ja riidanratkaisu

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet, joita ei ole voitu sopia osapuolten välisissä neuvotteluissa, käsitellään Tilaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jos Tilaajan kotipaikka ei ole Suomessa erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Tilaajalla on myös mahdollisuus saattaa asia Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.